چرت و پرت های یک روان نا آرام

هر چه میخواهد دل تنگت بگو

چرت و پرت های یک روان نا آرام

هر چه میخواهد دل تنگت بگو

هنوز خودم خودمو نشناختم که به شما هم بگم
مطالب گذشتم رو در طبقه بندی موج دوم قرار دادم
موج اول هم مطالب کاغذی من بود
فی الحال تصمیم دارم به نوشتن های گاه و بی گاهم ارتباط و نظم بدم