هنوز هم هست آدمی که حوصله و وقت و بیکاری داره بشینه وبلاگ نگاه کنه بخونه خبر بدین