چگونه به او بفهمانم دوستش دارم بدون اینکه مرا پس بزند ناراحت شود یا همین نگاه کوچک را از من دریغ کند؟