دلم آرام گرفته این چند روزه شاید به خاطر امتحاناتم باشد

جالب بود به این فکر نکرده بودم که وقتی مغزم فعالیت میکند دلم آرام میشود و وقتی بیکار میشوم استرس و غم و غصه به سراغم می آید

شاید به خاطر همین است که متکلمین و دانشمندان و فیلسوفان همه با دلی آرام به سراغ زندگی میروند

از این به بعد میخواهم تا میشود مغزم را به کار گیرم